RGB颜色值转换成网页颜色代码

2011-05-31 09:17:42 作者:闹猴在线 来源:闹猴在线 浏览次数:0 网友评论 0


{ -- RGB to HTML --}
function RGBtoHTML(tcolor:string):string;
var
  fi,li,rr,gg,bb:Integer;
begin
  if tcolor<>'' then
    begin
    fi:=pos(',',tcolor);
    li:=Length(tcolor)+1-pos(',',ReverseString(tcolor));
    rr:=StrToInt(Copy(tcolor,1,fi-1));
    gg:=StrToInt(Copy(tcolor,fi+1,li-fi-1));
    bb:=StrToInt(Copy(tcolor,li+1,Length(tcolor)-li));
    Result:='#'+inttoHex(rr,2)+inttoHex(gg,2)+inttoHex(bb,2);
    end;
end;

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新图片文章

最新文章

赞助商推荐